on-demand weblog

Sobota, 19. leden 2008

Aplikační služby v portfoliu ASP poskytovatele

Minulý díl seriálu o poskytování ASP v ČR se zaměřil na segmentaci subjektů nabídky. V dalších dílech již tedy nic nebrání tomu, abychom si blíže popsali nabízené aplikační služby. V tom dnešním však ještě zaměříme svou pozornost zejména na roli ASP v portfoliu služeb poskytovatele, na cílové regiony a doplňkové služby českých ASP poskytovatelů.

Role ASP u poskytovatele

Hned první charakteristikou však ještě doplníme segmentaci z předchozího článku. Význam modelu ASP u poskytovatelů ukazuje následující koláčový graf.

Graf 5: Role ASP u poskytovatelePro polovinu respondentů je ASP významnou součástí jejich služeb. Model ASP již v Česku nějakou dobu funguje a na základě získaných zkušeností mu poskytovatelé přisuzují čím dál tím větší váhu. Tato skutečnost by do budoucna mohla přislíbit nabídku dalších, kvalitnějších aplikačních služeb spolu s lepší péčí o zákazníka.

46 % uvádí, že poskytování aplikací formou ASP pouze doplňuje jejich portfolio služeb. Firmy, které poskytují výhradně jen aplikace formou pronájmu, tvoří zanedbatelné procento a na českém trhu tak čistí ASP prakticky neexistují. To je dáno zejména poměry na trhu – jeho velikostí, bariérami na straně zákazníků.

Počátky poskytování aplikačních služeb

Dobrým vodítkem pro potencionálního zákazníka může být doba, po kterou ASP poskytuje danou aplikační službu. Tento znak zkoumala následující charakteristika.

Graf 6: Rok začátku poskytování aplikační služby


Z koláčového grafu je vidět pozvolný nárůst od roku 1999 až po dramatické zrychlení v roce 2001. Dle údajů bylo nejvíce aplikačních služeb uvedeno do provozu v roce 2002. Od této doby lze pozorovat jisté ochladnutí nabídky nových služeb. Rok 2004 dokonce klesá na úroveň roku 1999, kdy byl model v ČR poprvé představen. Upřesněme, že výsledky za rok 2005 se vztahují pouze k první polovině roku.

Oproti světu můžeme zpozorovat mírné zpoždění, kde vlna ASP opadla po splasknutí dot.com bubliny, zatímco u nás se to projevilo později. Bude-li však ČR opět následovat Západní Evropu či USA lze v nejbližších letech očekávat nové aplikační služby pod značkou On-Demand Services jak bude popsáno v jednom z dalších dílů našeho seriálu.

V tomto smyslu označme za velmi perspektivní vstup dvou velkých NSP (Network Service Provider - poskytovatel síťových služeb – subjekt, který nabízí připojení k internetu, využití veřejných i privátních sítí, garantuje určité hranice propustnosti apod.) na český ASP trh, kteří mají dostatečnou tržní sílu na další "rozhýbání českých ASP koleček".

Regionální působnost

40 % respondentů nabízí aplikační služby pouze na území ČR. Srovnatelný je i podíl ASP poskytovatelů, kteří se zaměřují na český i slovenský trh (37 %). Tento fakt je dán bývalým geograficko-politickým uspořádáním a výraznou podobností ekonomik. Mnohé firmy rovněž v SR provozují své pobočky pro užší kontakt se zákazníky.

Poskytování aplikačních služeb pro celý svět uvedlo 15 % respondentů a zřejmě jde o nadnárodní korporace či střední až větší firmy. Na celém území EU pak působí 4 % respondentů. Tento údaj je překvapivý obzvláště po integraci ČR do EU v roce 2004, kdy se očekával jeho růst. Problémy stále zapříčiňují legislativní, jazykové i kulturní bariéry. S dalšími změnami k standardizovanému hospodářskému prostředí napříč Evropou a vyšší kvalifikaci českých IT profesionálů by k němu však přeci jen mohlo dojít. Růst v této oblasti je pro ASP velmi důležitý obzvláště k omezené velikosti českého trhu aplikačních služeb.

Naopak nejméně lukrativním regionem pro poskytování aplikačních služeb je oblast východní Evropy, kterou nezvolil žádný subjekt. Reprezentanti tohoto prostoru budou především Ukrajina, Rusko, Rumunsko, Bulharsko atd.

Graf 7: Regionální působnost ASP


Doplňkové služby

Zavádění aplikační služby do IS podniku je komplexní záležitostí a pro zákazníka znamená úsilí napříč nejrůznějšími obory. Menší odběratelé aplikačních služeb tak nemusí vše zvládnout vlastními silami. ASP poskytovatelé často poskytují i dodatečné služby, které s aplikační službou úzce souvisí.

Podle výsledků průzkumu jsou nejběžnější konzultační a implementační služby, které nabízí 93 % respondentů. Uzavření kontraktu na pronájem aplikace obvykle zahrnuje počáteční konzultace u zákazníka a výpomoc s implementací systému. Další konzultační či implementační služby již bývají za poplatek.

Oblíbené je rovněž školení a poskytování helpdesku. Přičemž platí podobná pravidla jako např. u konzultačních služeb. Tzn., že úvodní seznámení uživatelů s produktem bývá zahrnuto v počátečním poplatku a doškolování dalších uživatelů je již za poplatek. Lze se setkat i s tím, že ASP poskytovatel poskytuje určitý počet hodin helpdesku na rok zdarma. Operační hodiny bývají často omezeny na běžnou pracovní dobu. Nesporným krokem ke spokojenosti zákazníka je stále častější provoz helpdesku na zelených linkách, které jsou bez poplatku.

Graf 8: Doplňkové služby


Poskytování analytických služeb a prodej HW či SW uvádí zhruba 70 % respondentů. Prodej a servis HW/SW představuje zajímavou možnost jak se stát pro zákazníka výhradním dodavatelem ICT infrastruktury. Pakliže to není v souladu se strategií poskytovatele, měl by mít domluveného alespoň kvalitního smluvního partnera pro takové dodávky.

Ostatní služby, které nejsou uvedeny, typicky zahrnují právní či ekonomické poradenství, servisní činnost, bezpečnostní audit, častá je rovněž aplikace metody balanced scorecard (BSC).

Čtvrtek, 3. leden 2008

Rok 2008 ve znamení změn?

Rok 2007 je definitivně za námi, pro mnohé z nás tak nastal opět čas bilancování a možná i zamyšlení se nad tím co nás čeká v roce dalším, se záhadnou osmičkou na konci. Analytici z Gartneru si položili tuto otázku již nějaký ten týden nazpět a své myšlenky o tom jak bude vypadat IT business v roce 2008 ale i v dalších nejbližších letech sepsali. Které z nich mě nejvíce zaujali? Samozřejmě ty, které se týkaly SaaS.

  • Gartner věří, že cena licencí poklesne a to z důvodu větší konkurence v oboru. Na změnu konkurenčního prostředí budou mít přitom vliv pokračující rozmach Open source, nové modely dodávání a poskytování SW – SaaS a Business Process Outsourcing (BPO), přechod na architekturu SOA a vývoj v regionech s levnější pracovní silou (Čína, Indie). Zákazníci si díky těmto faktorům budou moci vyjednat daleko lepší cenové podmínky.
  • Dále bude pokračovat růst softwaru dodávaného jako služba (SaaS), v roce 2011 by mohlo být 25% software dodáváno jako SaaS. Dalším segmentem, jemuž je připisován dramatický růst je outsourcing business procesů.
  • Open source začne ještě více konkurovat komerčnímu software, velcí hrači budou muset změnit své obchodní modely. Expanze na open source na pole podnikového software se nečeká.
  • Poroste úloha nezávislých vývojářů i na poli updatů a inovací komerčního software.
  • Organizace budou stále častěji přesouvat vývoj do regionů s levnou pracovní silou.
  • Bude pokračovat otevření nových trhů – zejména pak v Číně a Jižní Americe. Správný způsob expanze na těchto trzích je však pro velké hráče neznámou.

Shrnuto a podtrženo, pokračují procesy, které byly nastartovány v IT businessu už nějaký ten rok zpátky, a které jdou ku prospěchu konečného uživatele. Máme se tedy na co těšit ;-)

Štítky: , ,

Pondělí, 10. prosinec 2007

Charakteristika českých ASP providerů

V minulém díle našeho seriálu o poskytování aplikačních služeb (ASP - Application Service Providing) v Česku jsme stručně představili realizaci průzkumu nabídky ASP z jara 2005. V tomto díle se budeme již detailně věnovat části jeho výsledků - konkrétně vybraným charakteristikám českých ASP poskytovatelů a segmentaci nabídky aplikačních služeb.

Pro další výklad výsledků průzkumu je důležité vymezit pojem ASP poskytovatel. Pojmem "ASP poskytovatel" budeme v celé sérii článků chápat podnikatelský subjekt, který splňuje následující definici:

"Application Service Provider (ASP, ASP poskytovatel) poskytuje zákazníkům aplikační službu na bázi předplatného. Přístup k této službě je typicky realizován standardními internetovými protokoly nebo prostřednictvím virtuálních privátních sítí (VPN) a je obvykle poskytovatelem smluvně garantován. Cílem je snížení nákladů na ICT na straně zákazníka, při zachování funkcionality."

Datum založení ASP providera

První ze zkoumaných vlastností byl datum založení firmy. Ten může být dobrým ukazatelem o získaných zkušenostech a pozici na trhu. Kumulativní počet firem v jednotlivých letech znázorňuje modrá čára s hodnotami vpravo. Součet nedosahuje 27, protože 2 subjekty rok založení v dotazníku neuvedly. Diference mezi jednotlivými roky, tzn. počty založených firem v těchto jednotlivých letech, ukazuje červená čára s hodnotami vlevo.

První subjekty začaly ASP adoptovat v roce 1999, především jako
doplnění širokého portfolia služeb systémových integrátorů a výrobců software.
Výhradní ASP poskytovatelé byly (a nadále jsou) na českém trhu vzácností. Jedním
takovým poskytovatelem byla společnost ASP1000, která se zaměřovala na pronájem
jednodušších aplikací menším zákazníkům. I když kvůli finančním problémům musela
ukončit svou činnost již v r. 2002, významně přispěla ke zvýšení povědomosti o
problematice ASP.

Graf 2: Založení firem poskytujících aplikační služby


Z Graf 2: Založení firem poskytujících aplikační služby je patrné, že většina českých firem, které se dříve nebo později poskytováním aplikačních služeb začaly zabývat, vznikla v období let 1990 − 1995. Toto období odpovídá bouřlivému budováním tržního hospodářství v ČR po Sametové revoluci. Oblast IT skýtala mnoho příležitostí a prostředí bylo v podstatě bez konkurence.

Z výše uvedených výsledků tak vyplývá, že další ASP poskytovatelé v Česku v posledních letech téměř nevznikají. Poskytování aplikačních služeb tak jako v minulých letech doplňuje stávající portfolio služeb u již na trhu dobře zaběhnutých společností (systémový integrátoři, ISV atd.), stejně jako bylo zmíněno v [1].

Rozdělení ASP poskytovatelů dle obratu

Zajímavější charakteristiku než je datum založení představuje obrat providera. Ten vypovídá o velikosti firmy, její úspěšnosti i počtu platících zákazníků. Procentuální rozdělení ASP poskytovatelů dle obratu ukazuje níže uvedený koláčový graf.

Graf 3: Rozdělení ASP providerů dle obratůKaždá skupina dle obratu pak nese typické znaky v podobě druhu pronajímané aplikace, počtu zaměstnanců, zákazníků, cílových trhů či portfolia dodatečných služeb. Přehledné znázornění všech souvislostí lze nalézt v kontingenčních tabulkách. Vzhledem k tomu, že obrat je citlivým údajem a ne všichni zaměstnanci jsou s ním seznámeni, byl tento údaj v 26 % vynechán. To samozřejmě nepříznivě ovlivnilo získané výsledky.

Tabulka 1: Obrat firmy a počet zaměstnanců


Z uvedených výsledků lze pro každou skupinu ASP providerů určit typické znaky.

V případě skupiny do 5 mil. se typicky jedná o začínající ASP providery, kteří nabízejí aplikační služby pro oblast internetu, jako jsou elektronické obchody, systémy pro správu obsahu webu, či pro správu dokumentů, přičemž komplexita takových systémů je typicky nižší. Role ASP je klíčová pro fungování firmy. Firma zaměstnává do 10 zaměstnanců.

Tabulka 2: Obrat firmy a druh pronajímané aplikační služby


Největší procento společností spadá do skupiny s obratem 10–50 mil. Jde převážně o malé a střední firmy, jež mají stabilní pozici na trhu IT a kromě ASP se zabývají poskytováním dalších služeb. Provoz zajišťuje od 10 do 50 zaměstnanců. Typickými představiteli jsou konzultační společnosti, ISV (Independent Software Vendor – výrobce aplikačního software) a systémoví integrátoři. Od předchozí skupiny se rovněž liší v poskytovaných aplikačních službách, které jsou komplexnější a pokrývají obvykle oblasti e-byznysu, ERP a CRM. V této skupině je vidět značná orientace na hledání příležitostí na zahraničních trzích, což je dáno významnou rolí ASP v nabídce služeb. Tato skupina zahrnuje i výhradní ASP providery. Lze však předpokládat, že se jedná o zaběhlé firmy s pevným postavením na trhu.


Skupinu s obratem 100–500 mil. respektive 500 mil. a více je specifická ještě větším rozsahem poskytovaných služeb a svému zákazníkovy nabízí kompletní péči od poradenských služeb po helpdesk či prodej hardware. Aplikační služby mají podobu vysoce sofistikovaných Business Intelligence, SCM, či Enterprise Content Management systémů. Často se jedná o firmy s nadnárodní působností s 1000 a více zaměstnanci.

Počet zaměstnanců

Na řádcích níže přiblížíme další zmiňovanou charakteristiku – počet zaměstnanců. Ta vypovídá o zázemí pro provoz aplikační služby. Může tak dokreslovat rozdělení ASP trhu mezi jednotlivé subjekty, dle velikosti.

Za povšimnutí stojí 15 % podíl menších providerů s 10 a méně zaměstnanci a nadpoloviční podíl středních a větších providerů 10–50 respektive 50–100 zaměstnanci. Výskyt providerů s 1000 a více zaměstnanci je ojedinělý a jedná se spíše o čísla uváděná respondenty za celou nadnárodní skupinu. O dalších korelacích se již zmiňovali kontingenční tabulky.

Graf 4: Počet zaměstnanců u ASP providerů


V dnešním obsáhlejším díle jsme nahlédli na historii českých ASP providerů a na základě obratu a jeho vztahu k ostatním zkoumaným charakteristikám se pokusili definovat skupiny providerů v ČR a jejich typické znaky. V díle následujícím se již budeme věnovat službám, které tyto subjekty na trhu nabízejí a to jak z pohledu zákazníka, tak z pohledu používaných technologií.

Štítky: , ,

Úterý, 4. prosinec 2007

Popis průzkumu ASP 2005

V posledních letech se ukazuje, že tradiční model nákupu a provozu software trpí značnými nedostatky. Firemní náklady na ICT se často dostávají mimo kontrolu, zvyšuje se poptávka po IT odbornících, doba implementace narůstá, přičemž návratnost takto vynaložených prostředků bývá často problematická. Model "Application Service Providing" (ASP - Poskytování aplikačního software čili využívání softwaru jako služby) je v této souvislosti vyzdvihován jako budoucí řešení tohoto palčivého problému. Jak je to se současnou situací na trhu ASP v ČR? Kudy by se tento způsob dodávky informatických služeb mohl v nejbližších letech ubírat? Odpovědi na tyto a další otázky představí následující série článků. Ta předkládá výsledky průzkumu nabídky trhu ASP v ČR, který proběhl od května do srpna tohoto roku, a zároveň popisuje nejnovější trendy v této oblasti. Na konci seriálu zmíníme i technologie, které by do dalšího vývoje mohli výrazněji promluvit.

V prvním díle našeho seriálu si krátce představíme základní fakta o průzkumu a jeho cíle.

Model ASP si od svého vzniku, který je datován zhruba k roku 1998 v USA, našel místo i na českém trhu IS/ICT. V Česku se objevuje cca se tříročním zpožděním a jeho nástup v domácím prostředí je bedlivě sledován. Připomeňme např. řadu článků v odborných médiích, pravidelné diskuse na konferencích, vydání knižní publikace (určené jak zákazníkům, tak i poskytovatelům) nebo pravidelné průzkumy nabídky/poptávky po ASP řešeních z dílny odborné skupiny ASP Monitor, z jejichž výsledků budeme v dalším textu rovněž vycházet.

Průzkum nabídky ASP služeb na českém trhu v roce 2005 byl realizován od 16. května 2005 do 31. července 2005. Cílem průzkumu bylo popsat ASP působící na českém trhu a jimi poskytované aplikační služby. Průzkum však identifikuje i největší přínosy pro českého zákazníka / poskytovatele, stejně tak jako největší překážky dalšího rozvoje aplikačních služeb v Čechách. Výsledky by měly poskytnout čtenáři ucelený přehled českého trhu aplikačních služeb.

Průzkum byl realizován odbornou skupinou ASP Monitor a zaštítěn Českou společností pro systémovou integraci. Spolupráce těchto subjektů přinesla jak odborný a zkušený přístup, tak podnět k důslednější spolupráci u dotazovaných subjektů.

Sběr dat probíhal pomocí webového formuláře umístěný na stránkách ASP Monitoru a dotazník se skládal z několika tematických celků. První část popisovala subjekt a jeho postavení na trhu, druhá část se věnovala poskytování aplikačních služeb a zkoumala cílové regiony, poskytované služby, roli ASP v portfoliu služeb ad. Třetí část byla zaměřena přímo na dodávané aplikační služby a jejich specifika. Poslední část pak byla zaměřena na zkušenosti poskytovatelů s modelem ASP. Kromě kvantitativních výsledků tak průzkum přinesl i zajímavé kvalitativní charakteristiky.

E-maily s upozorněním na probíhající průzkum byly rozeslány ve dvou etapách během května až července. Druhá vlna e-mailů byla určena pouze pro subjekty, které v uvedené době neodpověděli. Počty došlých odpovědí v závislosti na čase ukazuje Graf 1: Kumulativní nárůst odpovědí. Celkem bylo obesláno na 191 firem.

Graf 1: Kumulativní nárůst odpovědí


Průzkumu se k 1. srpnu 2005 zúčastnilo na 27 firem, což může být vzhledem k velikosti českého ASP trhu považováno za dostatečně reprezentativní vzorek (ASP Monitor odhaduje cca 80 IT firem, které aplikační služby poskytují). Všem zúčastněným subjektům vyjadřujeme tímto způsobem ještě jednou poděkování za pomoc při monitorování českého trhu ASP.

Autorem celého průzkumu je Ondřej Čuka a zvláštní poděkování patří Tomáši Žídkovi z Katedry informačních technologií VŠE v Praze a Miroslavu Vítovi ze skupiny ASP Monitor za jejich cenné připomínky a rady.

V příštím díle našeho seriálu o současném stavu aplikačních služeb v ČR si již představíme první skupinu výsledků průzkumu. Zaměříme se na konkrétní charakteristiky ASP poskytovatelů, na základě korelací budeme blíže kategorizovat českou nabídku a určíme typické znaky pro jednotlivé skupiny poskytovatelů.

Štítky: , ,

Pondělí, 3. prosinec 2007

Seriál o nabídce Application Service Providing v ČR

Ve svých prvních článcích se vrátím k průzkumu trhu, který jsem realizoval v roce 2005 ve spolupráci se skupinou ASP Monitor a ČSSI. Šlo o průzkum na straně českých ASP poskytovatelů, kdy bylo osloveno téměř 200 subjektů. Zpracování výsledků přineslo zajímavé závěry o stavu, problémech a vývoji českého trhu hostovaných služeb.

Je třeba zdůraznit, že některé závěry průzkumu jsou i nadále platné a to i přesto, že od realizace výzkumu uběhly téměř 3 roky. Zajímavé jistě bude i srovnání naznačených trendů s jejich skutečným vývojem a současným stavem, k čemuž se vrátím v některém z dalších příspěvků.

Krátce také zmíním souvislosti vzniku seriálu. Seriál byl původně zpracován na základě mého bakalářského projektu pro skupinu ASP Monitor, která se věnovala problematice hostovaných aplikací od roku 2003. Šlo o skupinu studentů, či absolventů, které tento "fenomén zítřejšího IT" zaujal a byli ochotni mu věnovat svůj volný čas. Vznikl dokonce i plán na transformaci skupiny do ziskového projektu, do organizace, která se na základě svého dlouholetého know-how v oblasti stane spolehlivým konzultačním partnerem pro poskytovatele i jejich zákazníky. Bohužel ASP v ČR v té době nebylo (a zřejmě ještě stále není) to pravé želízko v ohni, a tak se pro členy skupiny staly přednější kariérní cíle (třeba i u oněch samotných ASP poskytovatelů), čímž padly velké ambice projektu. Seriál byl tak publikován pouze pro interní účely ASP Monitoru a možná i pro ČSSI. Na světlo veřejnosti se dostala pouze vybraná čísla, ne průzkum jako celek. Berte tedy jeho pozdní publikaci jako splnění mého restu z minulých let ;-)

Na závěr možná poděkování ASP Monitoru, který, ač mrtev, za léta své existence stačil zvýšit české povědomí o problematice pořizování softwaru jako služby. Na vrub mu budiž přičteno četný počet aktualit, článků, průzkumů, ale i jedna obsáhlá, červená kniha.

Úplným závěrem mě napadá možná ještě trochu stručnější důvod k zániku Monitoru…

ASP is death, SaaS rulez ;-)

Štítky: , ,

Sobota, 1. prosinec 2007

Otevření blogu

Po dlouhém váhání jsem se konečně odhodlal otevřít si svůj blog. Co mě k tomu kroku nakonec přivedlo? V průběhu svých studií na své "IT alma mater" jsem nastřádal, sepsal a nikdy nepublikoval spousta zajímavého materiálu. Nyní je ten správný čas, podělit se o něj s ostatními. Může se stát užitečným zdrojem informací, námětem k diskuzi, či důvodem pro kamenování autora.

Jádro blogu postavím na dvou tématech kterým jsem se věnoval v minulých letech nejvíce a to na Application Service Providing (ASP) a jeho moderních formách SaaS, On-Demand services apod. Druhá hlavní oblast blogu se bude věnovat Corporate Performance Managementu (CPM) a to pak zejména jeho podpoře v IS. Zároveň si občas neodpustím poznámku k aktuálním událostem v IT businessu ;-)

Štítky: , ,